Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

1. Theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

2. Theo Quyết định 162/QĐ-QLCL ngày 02/10/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng: Nhiệm vụ cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Cục Quản lý chất lượng được thực hiện thông qua Trung tâm Công nhận văn bằng.