Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Họ Tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

 Trần Thị Ngọc Bích

 Giám đốc TT

02438684996

 cnvb@moet.gov.vn

 Vũ Ngọc Hà

 Chuyên viên

02438684996

 Nguyễn Chiến Thắng

 Nhân viên

02438684996

 Vũ Mạnh Cường

 Nhân viên

02438684996

 Đào Thị Việt Hạnh

 Nhân viên

02438684996

 Lê Thu Hương

 Nhân viên

02438684996

 Lê Thu Hiền

 Nhân viên

02438683359

 Nguyễn Thanh Nhạn

 Nhân viên

02438683359

 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi

 Nhân viên

02438683359

 Trần Văn Ánh

 Nhân viên

02438683359

 Nguyễn Vinh Hà Giang

 Nhân viên

02438683359