Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Họ Tên

Chức danh

Email

 Trần Thị Ngọc Bích

 Giám đốc TT cnvb@moet.edu.vn

 Đào Thị Việt Hạnh

 Chuyên viên

 Lê Thu Hương

 Chuyên viên

 Nguyễn Thanh Nhạn

 Chuyên viên

 Nguyễn Vinh Hà Giang

 Chuyên viên

 Đặng Thị Thanh Huyền

 Chuyên viên

 Ngô Thị Diệu Linh

 Chuyên viên
 Nguyễn Cẩm Thi Chuyên viên
 Nguyễn Bằng Linh Chuyên viên
 Lê Bích Lộc Chuyên viên
 Nguyễn Thị Trâm Anh Chuyên viên