Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Trung tâm Công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Họ Tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

 Trần Thị Ngọc Bích

 Giám đốc TT

02438684996

 cnvb@moet.edu.vn

 Vũ Ngọc Hà

 Chuyên viên

02438684996

 Nguyễn Chiến Thắng

 Chuyên viên

02438684996

 Đào Thị Việt Hạnh

 Chuyên viên

02438684996

 Lê Thu Hương

 Chuyên viên

02438684996

 Nguyễn Thanh Nhạn

 Chuyên viên

02438683359

 Nguyễn Vinh Hà Giang

 Chuyên viên

02438683359

 Đặng Thị Thanh Huyền

 Chuyên viên

02438683359

 Ngô Thị Diệu Linh

 Chuyên viên

02438683359

 Nguyễn Cẩm Thi Chuyên viên

02438683359

 Nguyễn Bằng Linh Chuyên viên

02438683359

 Lê Bích Lộc Chuyên viên

02438683359

 Nguyễn Thị Trâm Anh Chuyên viên

02438683359