Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

                                                                              (Quý I/2020)

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước (năm 2019 chuyển qua)

Số mới nhận trực tuyến

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho Công dân Việt Nam

1.139

296

87

843

707

707

0

432

432

0

 

 

               TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

                                                                              (năm 2019)

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước (năm 2018 chuyển qua)

Số mới nhận trực tuyến

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho Công dân Việt Nam

5505

324

193

4988

5209

5209

0

296

296

0