Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

I. Các đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

1. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

3. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

4. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 

5. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Vinh

II. Cơ sở đã hoàn thành tự đánh giá

Các cơ sở giáo dục Đại học; các trường Cao đẳng, Trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/8/2018): Chi tiết tại đây

III. Cơ sở được kiểm định

Các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 31/8/2018): Chi tiết tại đây

IV. Các chương trình được đánh giá, công nhận

Danh sách các chương trình được đánh giá, công nhận (cập nhật đến ngày 31/8/2018): Chi tiết tại đây