Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Nhập thông tin

Thông tin người có văn bằng

Thông tin liên hệ

Thông tin bằng cấp

Bạn có bao nhiêu văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp?

 

Giấy tờ minh chứng

Chú ý: Các thành phần báo đỏ là bắt buộc. Đơn sự có thể nộp nhiều tệp tin ảnh minh chứng.

Kéo thả tệp tin hoặc click để tải lên

Kéo thả tệp tin hoặc click để tải lên

Kéo thả tệp tin hoặc click để tải lên

Kéo thả tệp tin hoặc click để tải lên

Kéo thả tệp tin hoặc click để tải lên

Kéo thả tệp tin hoặc click để tải lên

Kéo thả tệp tin hoặc click để tải lên