Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Hồ sơ cần nộp công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam.

 

I. Du học

1. Cử nhân

2. Thạc sĩ

3. Tiến sĩ

II. Liên kết đào tạo hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài có chi nhánh (campus) tại Việt Nam

1. Cử nhân

2. Thạc sĩ

3. Tiến sĩ