Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Một số hiệp định, thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục

1. Hiệp định về tương đương văn bằng giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc công nhận và về sự tương đương của các văn bằng về giáo dục và học vị khoa học ngày 15/3/2010: Tải về

2. Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và Nghiên cứu Pháp ngày 06/10/2004: Tải về

3. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về công nhận lẫn nhau các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và học hàm, ký ngày 27 tháng 9 năm 2007 tại Min-xcơ, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2007: Tải về

4. Hiệp định giữa Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ U-crai-na về công nhận lẫn nhau các văn bằng giáo dục, học vị khoa học và học hàm: Tải về