Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Số thứ tự
Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Tải về
1
Số: 73/2013/NĐ-CP
Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
26/09/2012
Tải về
2
Số:77/2007/QĐ-BGDĐT
Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
20/12/2007
Tải về
3
Số:26/2013/TT-BGDĐT
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
15/7/2013
Tải về
4
Số:95/2013/TT-BTC
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam
17/7/2013
Tải về
5
Số: 05/2013/QĐ-TTg
Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
15/01/2013
Tải về
6
Số:1981/QĐ-TTg
Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
18/10/2016
Tải về
7
Số:1982/QĐ-TTg
Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
18/10/2016
Tải về

 

VĂN BẢN TIẾNG ANH

 

Số thứ tự
Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Tải về
1
Law No. 08/2012/QH13
LAW ON HIGHER EDUCATION
18/06/2012
 Tải về
2
No. 1982/QD-TTg
Vietnamese Qualifications Framework
18/10/2016
 Tải về
3
No. 1981/QD-TTg
Approving the Structural Framework of the National Education System
18/10/2016
Tải về