Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Mã hồ sơ
(Reference number)
Họ và Tên
(Full name)
Ngày Sinh
(Date of Birth)
Giới Tính
(Gender)
Trình độ
(Qualification)
Đơn vị cấp bằng
(Awarding agency)
Năm tốt nghiệp
(Graduation year)
Trạng thái
(Status)
Kết quả
(Result)
Ngày cấp kết quả
(Print date)