Mã hồ sơ
(Reference number)
Họ và tên
(Full name)
Ngày sinh
(Date of birth)
Giới tính
(Gender)
Trình độ
(Qualification)
Đơn vị cấp bằng
(Awarding agency)
Năm tốt nghiệp
(Graduation year)
Trạng thái
(Status)
Kết quả
(Result)
Ngày cấp kết quả
(Print date)