Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Dữ liệu được cập nhật đến ngày 29/12/2020. Trong trường hợp không tra được, Anh/chị có thể gửi bản scan về Trung tâm CNVB theo email cnvb@moet.edu.vn để được hỗ trợ.