Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Mẫu Giấy công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 

Mẫu Giấy Công nhận văn bằng quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT

 

Mẫu Giấy Công nhận văn bằng quy định tại Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT