1. Theo Quyết định số 821/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

3. Theo Quyết định 162/QĐ-QLCL ngày 02/10/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng: Nhiệm vụ cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Cục Quản lý chất lượng được thực hiện thông qua Trung tâm Công nhận văn bằng.