Lưu ý: Cơ sở GDĐH được công nhận sau đây để tham khảo (không có nghĩa là văn bằng được công nhận). Văn bằng được công nhận phải tuân thủ theo điều kiện tại Điều 4, thông tư 13/2021/TT-BGDĐT.

 

Australia Cơ quan giáo dục quốc gia Australia
DS các CSGD đại học được công nhận  TEQSA
Hệ thống giáo dục 

English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Austria Cơ quan giáo dục quốc gia Austria
DS các CSGD đại học được công nhận  Austria
Hệ thống giáo dục  English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

United States of America Cơ quan giáo dục quốc gia American
DS các CSGD đại học được công nhận CHEA
Hệ thống giáo dục  English1/English 2/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgium Cơ quan giáo dục quốc gia Belgium
DS các CSGD đại học được công nhận Higher education
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belarus Cơ quan giáo dục quốc gia Belarus
DS các CSGD đại học được công nhận Belarus
Hệ thống giáo dục  English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulgaria Cơ quan giáo dục quốc gia Bulgaria
DS các CSGD đại học được công nhận Mon
Hệ thống giáo dục  English1/English2/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada Cơ quan giáo dục quốc gia Canada
DS các CSGD đại học được công nhận CICIC
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cambodian Cơ quan giáo dục quốc gia Cambodian
DS các CSGD đại học được công nhận Cambodian
Hệ thống giáo dục  English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

China Cơ quan giáo dục quốc gia China1/China2
DS các CSGD đại học được công nhận MOE
Hệ thống giáo dục  English1/English2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuba Cơ quan giáo dục quốc gia Cuba
DS các CSGD đại học được công nhận Cuba1/Cuba2/Cuba3/Cuba4
Hệ thống giáo dục   English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech Republic Cơ quan giáo dục quốc gia Czech Republic
DS các CSGD đại học được công nhận MSMT
Hệ thống giáo dục  English1/English2/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denmark Cơ quan giáo dục quốc gia Denmark
DS các CSGD đại học được công nhận UFM
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filand Cơ quan giáo dục quốc gia Filand
DS các CSGD đại học được công nhận Filand
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

France Cơ quan giáo dục quốc gia France
DS các CSGD đại học được công nhận Enseignementsup
Hệ thống giáo dục English/Vietnamese
      Các loại văn bằng CH Pháp được công nhận Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Germany Cơ quan giáo dục quốc gia Germany
DS các CSGD đại học được công nhận Hochschulkompass
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hungary Cơ quan giáo dục quốc gia Hungary
DS các CSGD đại học được công nhận Minedu
Hệ thống giáo dục English1/English2/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indonesia Cơ quan giáo dục quốc gia Indonesia
DS các CSGD đại học được công nhận Banpt.or.id
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Italy Cơ quan giáo dục quốc gia Italy
DS các CSGD đại học được công nhận USTAT
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ireland
Cơ quan giáo dục quốc gia Ireland
DS các CSGD đại học được công nhận QQI
Hệ thống giáo dục  English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

India Cơ quan giáo dục quốc gia India
DS các CSGD đại học được công nhận MHRD
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korea Cơ quan giáo dục quốc gia Korea
DS các CSGD đại học được công nhận Data
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netherlands Cơ quan giáo dục quốc gia Netherlands
DS các CSGD đại học được công nhận NVAO
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Zealand Cơ quan giáo dục quốc gia New Zealand
DS các CSGD đại học được công nhận NZ
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norway Cơ quan giáo dục quốc gia Norway
DS các CSGD đại học được công nhận Nokut
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malaysia Cơ quan giáo dục quốc gia Malaysia
DS các CSGD đại học được công nhận MQA
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippines Cơ quan giáo dục quốc gia Philippines
DS các CSGD đại học được công nhận Philippines
Hệ thống giáo dục  English1/English2/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poland Cơ quan giáo dục quốc gia Poland
DS các CSGD đại học được công nhận Nauka
Hệ thống giáo dục English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portugal Cơ quan giáo dục quốc gia Portugal1/Portugal2
DS các CSGD đại học được công nhận A3es.pt
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Russia Cơ quan giáo dục quốc gia Russia
DS các CSGD đại học được công nhận Russianenic
Hệ thống giáo dục English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romania Cơ quan giáo dục quốc gia Romania
DS các CSGD đại học được công nhận edu.ro
Hệ thống giáo dục  English1/English2/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukraine Cơ quan giáo dục quốc gia Ukraine
DS các CSGD đại học được công nhận ENIC
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


United Kingdom
Cơ quan giáo dục quốc gia UK
DS các CSGD đại học được công nhận GOV
Hệ thống giáo dục English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taiwan
Cơ quan giáo dục quốc gia Taiwan
DS các CSGD đại học được công nhận Taiwan1/Taiwan2
Hệ thống giáo dục English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thailan
Cơ quan giáo dục quốc gia Thailan
DS các CSGD đại học được công nhận Mhesi.go.th
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Switzerland
Cơ quan giáo dục quốc gia Seri: Switzerland/Education: Switzerland/
DS các CSGD đại học được công nhận Swissuniversities
Hệ thống giáo dục English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Singapore
Cơ quan giáo dục quốc gia Singapore
DS các CSGD đại học được công nhận moe.gov.sg
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Slovakia
Cơ quan giáo dục quốc gia Slovakia
DS các CSGD đại học được công nhận Minedu
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sweden
Cơ quan giáo dục quốc gia Sweden
DS các CSGD đại học được công nhận UHR
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sri Lanka
Cơ quan giáo dục quốc gia Sri Lanka
DS các CSGD đại học được công nhận UHR
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estonia Cơ quan giáo dục quốc gia Estonia
DS các CSGD đại học được công nhận UHR
Hệ thống giáo dục  English/Vietnamese

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laos Cơ quan giáo dục quốc gia Laos1/Laos2
DS các CSGD đại học được công nhận Laos1/Laos2/Laos3
Hệ thống giáo dục  English1/English2

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulgary Cơ quan giáo dục quốc gia Bulgary
DS các CSGD đại học được công nhận Bulgary
Hệ thống giáo dục  English1/English2

 

Nhật Bản Cơ quan giáo dục quốc gia Nhật Bản
DS các CSGD đại học được công nhận Nhật Bản
Hệ thống giáo dục  English1