Lưu ý: - Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận đối với hình thức du học toàn phần tại nước ngoài.

- Đối với chương trình đào tạo từ xa phải được kiểm định và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo hoặc LKĐT tại  Việt Nam.

 

Australia Cơ quan giáo dục quốc gia Australia
DS các CSGD đại học được công nhận  TEQSA
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)

English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Austria Cơ quan giáo dục quốc gia Austria
DS các CSGD đại học được công nhận  Austria
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

United States of America Cơ quan giáo dục quốc gia American
DS các CSGD đại học được công nhận CHEA
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgium Cơ quan giáo dục quốc gia Belgium
DS các CSGD đại học được công nhận Higher education
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belarus Cơ quan giáo dục quốc gia Belarus
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulgaria Cơ quan giáo dục quốc gia Bulgaria
DS các CSGD đại học được công nhận Mon
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada Cơ quan giáo dục quốc gia Canada
DS các CSGD đại học được công nhận CICIC
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cambodian Cơ quan giáo dục quốc gia Cambodian
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

China Cơ quan giáo dục quốc gia China
DS các CSGD đại học được công nhận MOE
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuba Cơ quan giáo dục quốc gia Cuba
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech Republic Cơ quan giáo dục quốc gia Czech Republic
DS các CSGD đại học được công nhận MSMT
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denmark Cơ quan giáo dục quốc gia Denmark
DS các CSGD đại học được công nhận UFM
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filand Cơ quan giáo dục quốc gia Filand
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

France Cơ quan giáo dục quốc gia France
DS các CSGD đại học được công nhận Enseignementsup
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese
      Các loại văn bằng CH Pháp được công nhận Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Germany Cơ quan giáo dục quốc gia Germany
DS các CSGD đại học được công nhận Hochschulkompass
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hungary Cơ quan giáo dục quốc gia Hungary
DS các CSGD đại học được công nhận Minedu
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indonesia Cơ quan giáo dục quốc gia Indonesia
DS các CSGD đại học được công nhận Banpt.or.id
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Italy Cơ quan giáo dục quốc gia Italy
DS các CSGD đại học được công nhận USTAT
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ireland
Cơ quan giáo dục quốc gia Ireland
DS các CSGD đại học được công nhận QQI
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

India Cơ quan giáo dục quốc gia India
DS các CSGD đại học được công nhận MHRD
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Japan Cơ quan giáo dục quốc gia Japan
DS các CSGD đại học được công nhận Data, Juaa
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korea Cơ quan giáo dục quốc gia Korea
DS các CSGD đại học được công nhận Data
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netherlands Cơ quan giáo dục quốc gia Netherlands
DS các CSGD đại học được công nhận NVAO
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Zealand Cơ quan giáo dục quốc gia New Zealand
DS các CSGD đại học được công nhận NZ
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norway Cơ quan giáo dục quốc gia Norway
DS các CSGD đại học được công nhận Nokut
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malaysia Cơ quan giáo dục quốc gia Malaysia
DS các CSGD đại học được công nhận MQA
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippines Cơ quan giáo dục quốc gia Philippines
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poland Cơ quan giáo dục quốc gia Poland
DS các CSGD đại học được công nhận Nauka
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portugal Cơ quan giáo dục quốc gia Portugal
DS các CSGD đại học được công nhận A3es.pt
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Russia Cơ quan giáo dục quốc gia Russia
DS các CSGD đại học được công nhận Russianenic
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romania Cơ quan giáo dục quốc gia Romania
DS các CSGD đại học được công nhận edu.ro
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukraine Cơ quan giáo dục quốc gia Ukraine
DS các CSGD đại học được công nhận ENIC
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


United Kingdom
Cơ quan giáo dục quốc gia UK
DS các CSGD đại học được công nhận GOV
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taiwan
Cơ quan giáo dục quốc gia Taiwan
DS các CSGD đại học được công nhận Moe.gov.tw
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thailan
Cơ quan giáo dục quốc gia Thailan
DS các CSGD đại học được công nhận Mhesi.go.th
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Switzerland
Cơ quan giáo dục quốc gia Switzerland
DS các CSGD đại học được công nhận Swissuniversities
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Singapore
Cơ quan giáo dục quốc gia Singapore
DS các CSGD đại học được công nhận moe.gov.sg
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Slovakia
Cơ quan giáo dục quốc gia Slovakia
DS các CSGD đại học được công nhận Minedu
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sweden
Cơ quan giáo dục quốc gia Sweden
DS các CSGD đại học được công nhận UHR
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English/Vietnamese