Số thứ tự                                     

      Ký hiệu

                                       Trích yếu

Ngày ban hành                     

Tải về

      1

Số: 38/2005/QH11

Luật Giáo dục

14/6/2005

Tải về

      2

Số: 44/2009/QH12

Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục

25/11/2009

Tải về

      3

Số: 08/2012/QH13

Luật Giáo dục đại học

18/6/2012

Tải về

      4

Số: 34/2018/QH14

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học

19/11/2018

Tải về

      5

Số:73/2013/NĐ-CP

Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

26/9/2012

Tải về

      6

Số:86/2018/NĐ-CP

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

06/6/2018

Tải về

      7

Số:77/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

20/12/2007

Tải về

      8

Số:26/2013/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

15/7/2013

Tải về

      9

Số:164/2016/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam

25/10/2016
Tải về

      10

Số: 05/2013/QĐ-TTg

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

15/01/2013

Tải về

      11

Số:1981/QĐ-TTg

Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

18/10/2016

Tải về

      12

Số:1982/QĐ-TTg

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam

18/10/2016

Tải về

      13

Số:23/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

29/9/2017

Tải về

      14

Số: 2988/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng

20/9/2019

 

Tải về                             

      15  Số: 13/2021/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 15/4/2021  

 

VĂN BẢN TIẾNG ANH

 

Số thứ tự  

Ký hiệu 

Trích yếu

Ngày ban hành

Tải về

     1

Law No. 08/2012/QH13

LAW ON HIGHER EDUCATION

18/06/2012

Tải về      

     2

No. 1982/QD-TTg

Vietnamese Qualifications Framework

18/10/2016

Tải về

     3

No. 1981/QD-TTg

Approving the Structural Framework of the National Education System

18/10/2016

Tải về