Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

I. Cơ sở đã hoàn thành tự đánh giá

Các cơ sở giáo dục Đại học; các trường Cao đẳng, Trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/3/2020): Chi tiết tại đây

II. Cơ sở được kiểm định

Các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 31/3/2020): Chi tiết tại đây

III. Các chương trình được đánh giá, công nhận

Danh sách các chương trình được đánh giá, công nhận (cập nhật đến ngày 31/3/2020): Chi tiết tại đây