I. Cơ sở đã hoàn thành tự đánh giá

Các cơ sở giáo dục Đại học; các trường Cao đẳng, Trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/03/2022): Chi tiết tại đây

II. Cơ sở được kiểm định

Các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 31/03/2021): Chi tiết tại đây

III. Các chương trình được đánh giá, công nhận

Danh sách các chương trình được đánh giá, công nhận (cập nhật đến ngày 31/12/2021): Chi tiết tại đây