Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

 1.  Các Văn bằng quốc gia (Diplôme national)
 • Các văn bằng quốc gia được quy định theo Sắc lệnh số 84-573 ngày 05/7/1984 của Chính phủ Pháp, được cấp dưới danh nghĩa các Bộ chủ quản của cơ sở cấp bằng và được ký bởi Hiệu trưởng các trường đại học. Trên văn bằng sẽ nêu rõ các nghị định, sắc lệnh liên quan đến học vị được cấp (thường là các văn bản pháp lý cho phép cơ sở đào tạo được cấp các văn bằng quốc gia). Nguồn tại: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000520374.
 1.  Các Văn bằng được công nhận theo luật (L’Homologation de droit)

Văn bằng được công nhận theo luật chỉ áp dụng đối với các văn bằng do Chính phủ Pháp cấp (Diplôme d’État). Danh sách văn bằng và chức danh/học vị được phê duyệt theo Sắc lệnh Liên Bộ số 72-279 ngày 12/4/1972. Các văn bằng và trình độ đào tạo phải được đăng ký với Ủy ban Kỹ thuật công nhận (Commission technique de l’homologation). Các văn bằng này ngừng cấp từ năm 2002. Nguồn tại: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000173687/

 1.  Các Văn bằng Quốc gia có thời hạn (Diplôme Visé)
 • Diplôme visé là các văn bằng trình độ tương đương được cấp với danh nghĩa Nhà nước, nằm trong danh mục do Bộ trưởng phụ trách đào tạo đại học của Cộng hòa Pháp quy định. Chỉ các cơ sở đào tạo được Chính phủ Pháp công nhận, đặc biệt là các trường đào tạo về quản lý và kinh doanh công lập và tư thục được phép nộp hồ sơ xin cấp Diplôme visé với Bộ Giáo dục Pháp. Thời gian cấp bằng và chương trình đào tạo được quy định cụ thể với từng Diplôme visé của từng cơ sở đào tạo.
 • Tra cứu các chương trình đào tạo được cấp Diplôme Visé đang có hiệu lực tại: https://www.cefdg.fr/fr/ecoles-et-formations-visees và tại: https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE3-MESRI-26-3-2020/20/7/SPE3_051_Annexe1_1256207.pdf
 1. Các loại văn bằng được quốc gia công nhận khác
 • Ngoài các loại văn bằng trên, còn có các loại văn bằng sau được công nhận và đảm bảo chất lượng bởi Chính phủ Pháp: các văn bằng/chứng chỉ đã đăng ký với Danh mục Chứng chỉ nghề nghiệp Quốc gia (RNCP). Văn bằng của các Trường lớn (Grande École), các trường thương mại và các trường đào tạo kỹ sư được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục.
 • Tra cứu các văn bằng/chứng chỉ đã đăng ký với Danh mục Chứng chỉ nghề nghiệp Quốc gia tại:  https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

Tra cứu các cơ sở giáo dục được Ủy ban chức danh kỹ sư (Commission des Titres d’Ingénieur - CTI) Cộng hòa Pháp cho phép đào tạo và cấp bằng Kỹ sư tại: https://www.cti-commission.fr/accreditation.

Tra cứu các cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo được kiểm định bởi Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur - Hcéres) tại: https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication

 1.  Lưu ý:  
 • Bên cạnh các văn bằng được quốc gia công nhận nêu trên, các cơ sở giáo dục Cộng hòa Pháp có thể tự tổ chức các khóa đào tạo cấp văn bằng của trường hoặc khóa đào tạo chuẩn bị cho các kì thi quốc gia. Tuy nhiên, theo thông tin từ Mạng lưới Trung tâm thông tin châu Âu - Trung tâm Thông tin Công nhận học thuật Quốc gia Pháp (European Network of Information Centres - National Academic Recognition Information Centres/ ENIC-NARIC France), các văn bằng của trường không được các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của Cộng hòa Pháp công nhận. Chính phủ Pháp cũng không công nhận và không quản lý về chất lượng đối với các văn bằng này. Các cơ sở đào tạo căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu đào tạo của trường để thực hiện đào tạo và tự chịu trách nhiệm về chất lượng văn bằng.
 • Các văn bằng của Trường thường gặp: Diplôme de l’Université…, Diplôme d’Universitaire, Master of Business Administration (MBA), Doctor of Business Administration (DBA), Executive Doctor of Business Administration (EDBA), văn bằng của các cơ sở giáo dục tư thục không được các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của Cộng hòa Pháp cho phép cấp văn bằng quốc gia.