Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

HỒ SƠ GỒM CÓ:

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Tờ khai điện tử (khai đơn, in đơn và ký tên)

2. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng Thạc sĩ; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

3. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo bằng;

4. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt phụ lục văn bằng Thạc sĩ (nếu có);

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài);

6. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học trước khi học Thạc sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao công chứng văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt);

b) Một (01) bản sao công chứng kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt).

7. Minh chứng nếu có thời gian học tập tại nước ngoài:

a) Hộ chiếu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài hoặc

b) Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

8. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp (người nộp hồ sơ vui lòng xin cơ sở giáo dục Việt Nam giấy xác nhận này, Cục QLCL gửi công văn sẽ tốn thời gian chờ đơn vị trả lời);

Cách thức liên hệ bộ phận Công nhận văn bằng: https://naric.edu.vn/Lien-he-bo-phan-Cong-nhan-van-bang-nuoc-ngoai.html