Bộ giáo dục và đào tạo

Cục quản lý chất lượng

Trung tâm công nhận văn bằng

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, công nhận các văn bằng sau đây: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và bằng tiến sĩ.

1. Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người có văn bằng, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại tới Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc, Cục Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.