Dịch vụ công trực tuyến: Tờ khai điện tử

Sau 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai điện tử, nếu người có văn bằng không gửi bản cứng hồ sơ (Hồ sơ cần nộp) tới Trung tâm CNVB thì hệ thống sẽ tự động hủy thông tin đã kê khai.