Dịch vụ công trực tuyến: Tờ khai điện tử

Sau 7 ngày từ khi hoàn thành tờ khai điện tử, nếu người có văn bằng không gửi bản cứng hồ sơ (Hồ sơ cần nộp) tới Trung tâm CNVB thì hệ thống sẽ tự động hủy thông tin đã kê khai.

Lưu ý:
1. Tất cả các văn bằng, chứng chỉ giả đều được chuyển sang Bộ Công an xử lý theo quy định.
2. Không trả lại hồ sơ và phí công nhận văn bằng dưới mọi hình thức